درخواست نوبت

*در صورت نداشتن پرونده، ثبت نام اولیه خود را برای ایجاد پرونده در قسمت ثبت نام اولیه انجام دهید.

*درخواست نوبت شما توسط منشی مطب، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، پیامک آن ارسال می‌گردد.

ثبت نام اولیه

*لطفا اطلاعات خود را درست و دقیق وارد نمایید!